עמוד הבית » חודש אלול

חודש אלול

צילום: pexels
"אלול" – חיפוש ובילוש

כשהיו עם ישראל בגלות בבל, הם נתנו לכל חודש מחודשי השנה שם בשפה הארמית: תשרי, חשון, כסלו, טבת וכו' – כל חודש לפי מהותו ועניינו. את החודש האחרון בשנה, הם כינו בשם "אלול". תרגום המילה "אלול" הוא: "חיפוש, חיטוט, בילוש". כפי שמתרגם אונקלוס על הפסוק (במדבר טו, יט): "ויתורו את הארץ" – "ויאללון ית ארעא".

היכן עלינו לבלוש בחודש זה? במה עלינו לחטט ולחפש?

בואו חשבון!

סוחר טוב תמיד חי בחשבון. בסוף כל יום הוא סופר את הפדיון היומי, מידי חודש מחשב הוא את ההוצאות. מוחו מחשב תמיד במה עליו להשקיע יותר ובמה פחות, באלו הוצאות עליו לחסוך ובמה לא, כמה חייבים לו, כמה הוא חייב וכו'. אולם החשבון הגדול ביותר מגיע בסוף השנה, בעת עריכת ה'מאזן השנתי'. ה'מאזן השנתי' נותן מבט כולל ורחב יותר על העסק, זהו הזמן האידיאלי להסיק מסקנות טובות יותר, לשפר ולייעל את העסק בצורה משמעותית.  שום סוחר לא יוותר על החשבונות הסוף שנתיים.

כולנו סוחרים!

העולם הזה –  הוא יריד ענק, שבו אנו הסוחרים, המחליטים מה לקנות ומה לא,  מאלו הפסדים ונזקים צריך להיזהר, במה שווה להשקיע ובמה לא.

"על כן יאמרו המושלים – בואו חשבון!" (במדבר כא, כז) – המושלים על יצרם חיים תמיד בחשבון. יהודים יראים ושלמים עושים לעצמם חשבון נפש בכל יום ויום.

אולם החודש האחרון של השנה, חודש "אלול" – הוא החודש המיוחד לכך ביותר.  זהו הזמן לערוך חשבון נפש אמיתי ורחב, לבלוש ולהתבונן היטב בנבכי הלב, ובכך להגיע מוכנים אל יום ראש השנה  – יום הדין. כמאמר הפסוק (איכה  ג, מ): "נחפשה  דרכינו ונחקורה – ונשובה עד ה' ".

צילום: pexels

התקדמות אישית

כשהאדם רוצה להשתפר ולהתקדם בעבודת ה', הוא חייב לערוך התבוננות בעצמו, ולהסיק מסקנות אישיות: אלו הלכות אני צריך להתחזק בשמירתן? אלו מידות עליי לשפר?  על אלו מעשים עליי לחזור בתשובה?  אלו הנהגות טובות אני יכול לאמץ לעצמי? וכך בעזרת ה' לעלות ולהתעלות.

כאן חובה עלינו לזכור מה שאמרו בעלי המוסר: האדם צריך לדעת מה ביכולתו לתקן – ולתקן, ומה אין ביכולתו לתקן  – ולהניח.  כי באמת הקב"ה לא רוצה מאף אחד שתוך חודש הוא יהפוך להיות מלאך מושלם ומתוקן בכל. מצד שני – גם לא להישאר ולדרוך באותו מקום, אלא להתקדם ולהשתפר לפי היכולת והנתונים שלו, בבחינת מה שאמרו במשנה (אבות פרק ב משנה טז): "לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין (רשאי) להיבטל ממנה".

 

מזל החודש

מזלו של חודש אלול הוא – בתולה על שם הפסוק: "שובי בתולת ישראל, שובי אל עריך אלה" (ירמיה לא, כ).

כאשר עם ישראל חוטא, הוא נמשל לאישה הסוטה תחת בעלה. אולם כאשר הוא עושה תשובה שלמה, הקב"ה מוחק לו את העוון כליל, ואז הם בבחינת "בתולה" – יוצרים קשר חדש עם הקב"ה, נקיים ומטוהרים מכל חטא, כאילו מעולם לא חטאו.

 

רמזי אלול

אמרו חז"ל: "ותשובה, ותפילה וצדקה – מעבירין את רוע הגזרה", ושלושה דברים אלו רמוזים במילה "אלול". כיצד?

תשובה: "ומל ה'  אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך" – בחודש זה יש סיוע מיוחד משמיים לאדם שרוצה לשוב בתשובה ולהסיר מעליו את ערלת הלב.

תפילה: "אני לדודי ודודי לי" – כנסת ישראל מתקרבת אל דודה שהוא הקב"ה, ואף הקב"ה פושט ידו לקבלה ולשמוע תחינתה.

צדקה: "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים".

על חודש זה, המסוגל ביותר לתשובה, דרשו חז"ל את הפסוק: "דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב".

 

אני לדודי ודודי לי

בחודש אלול נפתחים שערי סיעתא דשמיא לכל מי שרוצה לתקן – בתנאי שהוא מתרגם את רצונו למעשה. שערי שמיים פתוחים לקבלת התפילות, מסלקים את כל שומרי הפתח והמקטרגים למיניהם –  להכניס את תפילותיהם של ישראל, בתנאי שיצאו מליבם.

חודש אלול זהו הזמן לפתח את הרגשות של בן לאביו, להרגיש את האבא שבשמיים. הרגשות שהיו בתרדמה במשך השנה, אטומים מלהרגיש אבא אוהב, אותן רגשות יכולה להתפתח במהירות בחודש אלול. עלינו להרבות בסליחות ותחנונים בחודש זה, ולהרגיע בחוש  שבעצם חבל על שעה בחודש זה.

 

ראש השנה – יום הדין 

יום הדין

ביום א' בתשרי, יום ראש השנה, דן הקב"ה את כל באי העולם, כל יחיד ויחיד בפני עצמו. במשפט זה נידון האדם על כל מפעליו, אין שכחה לפני שופט כל הארץ, הכל גלוי וידוע לפניו. או אז נפתחים בשמיים שלושה ספרים של צדיקים, בינוניים ורשעים, ומודדים בשמיים את מאזן הזכויות של כל אחד ואחד, ולפי רוב זכויות או חלילה עוונות, יקבע גורלו של האדם לשנה הקרובה.

חסד עשה איתנו בורא עולם שגילה לנו את זמנו של יום הדין. אומות העולם, אינן יודעות מאומה  על היום זה, ובשבילן הוא כאחד מימות השנה הרגילים. אבל אנחנו, עם ישראל, שבחר בנו ה' מכל האומות – ריחם עלינו וגילה לנו לטובתנו את משמעותו של היום, כדי שנתכונן ונבוא ליום הדין מוכנים.

צילום: pexels

מורא שמיים כמורא בשר ודם

אומרת הגמרא במסכת ברכות (דף כח עמוד ב): אמרו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי לפני פטירתו, רבנו, ברכנו! אמר להם: "יהי רצון שיהיה מורא שמיים עליכם, כמורא בשר ודם. אמרו לו תלמידיו: זה הכל? אמר להם: והלוואי שתהיו כן, תדעו שבשעה שאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם, ואינו שם אל לבו שהקב"ה בכבודו ובעצמו רואה אותו".

הלוואי שנתכונן ליום הדין כמו שאנו מתכוננים  למשפט של בשר ודם. אם היה לאדם משפט פה בעולם הזה, ודאי היה לוקח עורך דין טוב שייצג אותו כדי שייצא זכאי. על אחת כמה וכמה בראש השנה שכל באי עולם נידונים בו לחיים או חס ושלום למוות, לשלום או למלחמה, לפרנסה או לעוני, הלוא בוודאי צריכים אנו סניגורים רבים. ומי הם הסניגורים שלנו? התורה, המצוות והמעשים הטובים שאנו מסגלים לעצמנו,  רק  הם יכולים לסייע לנו ביום הדין הנורא.

 

עורך דין בעולם השקר

מספרים על עורך דין פיקח מאוד, שהיה בקי בכל החוקים והסעיפים של ענייני המשפט. פעם אחת בא אצלו רוצח, שנשפט למאסר עולם, וביקשו שיערער עבורו בבית המשפט העליון.  שאלו עורך הדין, האם לא רצחת? השיבו הרוצח, תעיין בכל המסמכים הנמצאים בתיק, ותראה מה הינך יכול לעשות. עיין עורך הדין בתיקו של הרוצח, ראה את האשמות והעדויות, והסכים לקחת על עצמו את התיק, כמובן, תמורת סכום עתק של כסף. לאחר זמן כשהגיע עת המשפט, דיבר עורך הדין לטובתו של הרוצח, וטען שמצא סתירה בין העדויות, ועוד ערעורים על תהליך המשפט הקודם. השופטים ישבו כשלוש שעות בדומיה והקשיבו לדבריו. כשנוכחו לראות שהדיון מתארך, פנו לעו"ד ושאלוהו, האם יש לו עוד מה לטעון, והוא השיב שעדיין לא דיבר חצי מדבריו. החליטו השופטים להכריז על הפסקה. באולם בית המשפט נותרו עורך הדין  והרוצח בלבד. ניצל עורך הדין הזדמנות זו ושאל את הרוצח, האם ייצגתי אותך היטב לפני השופטים? אמר לו הרוצח, דיברת  כל כך טוב, עד שאפילו שכנעת אותי של רצחתי…

כן, כן. זה יכול לקרות רק כאן בעולם הזה – עולם השקר, אך בעולם הבא אין אפשרות לשקר! אמר הקב"ה: "אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאום ה'?!" וכן אמרו חז"ל: "דע מה למעלה ממך: עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים!" אין דבר נעלם ממך ואין דבר נסתר מנגד עיניך.

 

 כל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד

זהו זה. אל לנו להתפתות לכל מיני טענות שווא, שנועדו להטעות את האדם ללכת שולל אחר היצר הרע. כולנו יחד ניקח על עצמינו להתחזק בתורה וביראת שמיים, ואשר על כן נתאמץ להביא כמה שיותר סניגורים ליום הדין, שהם התורה, המצוות והמעשים הטובים. כמו שאמר רבי אליעזר בן יעקב במסכת אבות (פרק ד, משנה יא): "כל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט (סניגור) אחד. וכל העובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד".  וכדברי הגמרא (מסכת בבא בתרא דף י עמוד א): כל צדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה, פרקליטים גדולים עושים בין ישראל לאביהם שבשמיים. לכן המצוות הרבות שנעשה, הן ורק הן תהיינה למגן ולעזר לנו ליום הדין.

צילום: pexels

הזמנה למשפט

נוסח ההזמנה שלפנינו, המופנה בזאת לכל אחד ואחת מאיתנו, יסייע לנו בוודאי לחוש להרגיש לקראת מה אנו הולכים (מובא בספר לקח טוב):

א' לחודש אלול

אל כל איש בישראל

הנך נקרא בזה להתייצב למשפט, אשר יערך בימים א' וב' בתשרי בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

אתה מואשם באי שמירת חלק ניכר מסעיפי ארבעת חלקי השולחן ערוך. לדוגמה הננו מביאים כאן כמה מהתביעות העיקריות:

  • א. ביטול תורה.
  • ב. חטאי הלשון, כלשון הרע, ליצנות, שקר ועוד.
  • ג. עניינים שבין אדם לחברו, כהלבנת פנים, פגיעה בחבר ועוד.
  • ד. זלזול בממונם של אחרים.

צפוי עיון מחודש בחלק שלך בעולם הבא. בין שאר העונשים האפשריים:

  • א. עונש מיתה חס וחלילה.
  • ב. מחלות וייסורים.
  • ג. עוני, צער וגלות.

עליך להופיע לפני השופט באופן אישי,  ללא כל יועצים ומלווים.

יצוין, כי חומר התביעה הוכן בדקדוק רב, לאחר מעקב ממושך אחרי מעשיך ביום ובלילה. מכיוון שאין  לפקפק באמיתות העובדות, אין  כלל מקום לוויכוחים או להתנצחויות. אי לכך הינך נתבע על ידי מידת הדין להודות באשמה, כדי שלא להגדיל את חומרת האשמה.

לבקשת הסנגוריה (מידת הרחמים) ניתנה לך ארכה של שלושים יום, כדי לאפשר לך לעיין בגיליון האישום ולהכין כתב הגנה. פסק הדין יינתן בו ביום, ובמידת הצורך תינתן לך ארכה נוספת של עשרה ימים.

הערה: מתוך התחשבות במעמדך המיוחד כנתין בתחום שיפוטו של שופט כל הארץ, מוענקת לך אפשרות יוצאת מן הכלל להביא לכך שינהגו עימך לפנים משורת הדין. אם תענה על הדרישות תוכל להמתיק את דינך או לבטלו כליל, ואף להפנותו לטובתך! עליך לפנות בהקדם ללמוד הלכות תשובה ברמב"ם או לרבנו יונה גירונדי בספרו שערי תשובה לשם קבלת פרטים והנחיות.

 

בברכה ובהצלחה

על החתום – בית דין של מעלה

כל הנכתב לקוח באדיבות:

כבוד הרב דוד שלום  נקי שליט"א

מתוך החוברת:

ראש השנה ויום הכיפורים

 

הוספת תגובה

הוספת תגובה